Αναγνώστες

Τετάρτη, 22 Αυγούστου 2012
Παροχές

Ο Ο.Γ.Α χορηγεί στους ασφαλισμένους του, οι οποίοι εργάστηκαν ή θα
εργαστούν  και  σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε, του Ε.ΟΧ στην Ελβετία ή σε κράτος με το οποίο έχει συναφθεί Διμερής Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας, ίδιες παροχές, με αυτές που χορηγεί στους ασφαλισμένους του, που εργάστηκαν μόνο στην Ελλάδα
Α . ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
- Οι  παροχές συντάξεων του ΟΓΑ (βασική και κύρια σύνταξη γήρατος, αναπηρίας και επιζώντων), χορηγούνται, κατά κανόνα χωρίς περιορισμούς, στους ασφαλισμένους του, που ασφαλίσθηκαν, εκτός από τον ΟΓΑ και σε φορείς χωρών που εφαρμόζονται οι Κανονισμοί της Ε.Ε ή χωρών με την οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει Διμερή Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας, ακόμη και αν παίρνουν σύνταξη από τη χώρα αυτή.
- Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποίησαν σε φορείς των προαναφερόμενων χωρών  συνυπολογίζεται, τόσο για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων χρονικών προϋποθέσεων για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για τον αναλογικό  προσδιορισμό του ποσού της σύνταξης.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Διακινούμενος εργαζόμενος,  ο οποίος πρωτοασφαλίσθηκε στον ΟΓΑ για 10 έτη, από το 1960 έως το 1969 και στη συνέχεια μετέβη για εργασία σε κάποια άλλη χώρα-μέλος της Ε.Ε π.χ στη Γαλλία, όπου και ασφαλίσθηκε για 20 έτη, επειδή δεν έχει 25 έτη ασφάλισης στον ΟΓΑ (αυτοτελές δικαίωμα), μπορεί να θεμελιώσει δικαίωμα για τη χορήγηση της βασικής σύνταξης γήρατος του ΟΓΑ, με συνυπολογισμό του Ελληνικού και Γαλλικού χρόνου ασφάλισης, το άθροισμα των οποίων (10+20=30 έτη) καλύπτει την απαιτούμενη για τη χορήγηση της βασικής σύνταξης γήρατος, χρονική προϋπόθεση  της 25ετούς ασφάλισης. Το ποσό όμως της σύνταξης που θα λάβει ο εν λόγω ασφαλισμένος θα είναι ανάλογο των 10 ετών ασφάλισης του στον ΟΓΑ (10/30).
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται κατά την ίδια έννοια και για τις Διμερείς Συμβάσεις. Στο παράδειγμά μας, αντί της Γαλλίας θα μπορούσε να είναι π.χ. οι Η.Π.Α. Ειδικότερα για τον κάτοικο-ασφαλισμένο του Καναδά ή του Κεμπέκ συνυπολογίζονται μόνο όσα έτη απαιτούνται για τη συμπλήρωση της 25ετίας. Στο  παράδειγμα του ανωτέρω ασφαλισμένου υπολογίζονται μόνο 15 από τα 20 έτη ασφάλισης ή διαμονής στον Καναδά-Κεμπέκ.
- Η σύνταξη του ΟΓΑ, εκτός από τη σύνταξη που χορηγείται στους ανασφάλιστους υπερήλικες, εξακολουθεί να καταβάλλεται στους δικαιούχους, χωρίς καμία μείωση, ακόμη και αν δεν διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
- Επισημαίνεται ότι μέχρι τη ψήφιση του Ν.3518/2006 η λήψη σύνταξης  διαφορετικής φύσης ή εργατικού ατυχήματος από τις παραπάνω χώρες αποτελούσε, στις περισσότερες περιπτώσεις, κώλυμα για τη χορήγηση της βασικής σύνταξης του ΟΓΑ. Με τις διατάξεις όμως του Ν.3518/2006, οι περιπτώσεις αυτές περιορίζονται μόνο όσον αφορά στη βασική σύνταξη αναπηρίας, ενώ τα  πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις του συνταξιοδοτικού δικαιώματος  για τη λήψη της βασικής σύνταξης γήρατος ή χηρείας (άρθρα 4 και 6 Ν.4169/1961 αντίστοιχα) και λαμβάνουν ταυτόχρονα σύνταξη  από οποιαδήποτε αιτία   από τους προαναφερόμενους φορείς, μπορούν να λαμβάνουν παράλληλα, από 1-1-2007 και εφεξής, και τη βασική σύνταξη του ΟΓΑ, ανεξάρτητα  από   το ύψος του ποσού  της σύνταξης του εξωτερικού. Οι συνταξιοδοτικές περιπτώσεις  που απορρίφθηκαν στο παρελθόν ή διακόπηκε η καταβολή της βασικής σύνταξης, λόγω λήψης σύνταξης διαφορετικής φύσης ή εργατικού ατυχήματος κλπ από ασφαλιστικούς φορείς των προαναφερόμενων φορέων του εξωτερικού,  επανεξετάζονται κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης των ασφαλισμένων και εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, θα χορηγείται ή επαναχορηγείται, από 1-1-2007, κατά περίπτωση και όχι σωρευτικά, η βασική σύνταξη γήρατος ή χηρείας του ΟΓΑ.
ΠΡΟΣΟΧΗ
- Η βασική σύνταξη γήρατος ή χηρείας δεν θα χορηγείται ούτε  θα επαναχορηγείται, στα πρόσωπα για τα οποία η απόρριψη του σχετικού αιτήματός τους για τις εν λόγω παροχές ή η διακοπή της καταβολής τους αντίστοιχα, οφείλονταν στο γεγονός ότι λάμβαναν σύνταξη από άλλο Ελληνικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης π.χ ΙΚΑ,ΤΕΒΕ κλπ ή από ασφαλιστικό φορέα άλλης, πλην αυτών που αναφέρονται ανωτέρω, χώρας του εξωτερικού και εξακολουθούν και μετά την ισχύ των νέων διατάξεων να λαμβάνουν την εν λόγω παροχή. Τα πρόσωπα αυτά, δεν δικαιούνται βασική σύνταξη από τον ΟΓΑ.
- Σύμφωνα με τη νομοθεσία του ΟΓΑ (άρθρο 6 του Ν.4169/61 όπως ισχύει) βασική σύνταξη χηρείας δικαιούνται, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις θεμελίωσης του δικαιώματος, μόνο οι χήρες θανόντων συνταξιούχων του ΟΓΑ και όχι οι άρρενες επιζώντες.
- Η σύνταξη γήρατος και αναπηρίας του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, χορηγείται, χωρίς περιορισμούς, στα πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις του συνταξιοδοτικού δικαιώματος με ή χωρίς συνυπολογισμό του χρόνου ασφάλισης που πραγματοποίησαν στους προαναφερόμενους φορείς του εξωτερικού. 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
1. Τόπος Υποβολής της Αίτησης Συνταξιοδότησης
- Η αίτηση συνταξιοδότησης υποβάλλεται στον τόπο μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερομένων. Επομένως ασφαλισμένοι του ΟΓΑ και φορέων των  προαναφερόμενων χωρών του εξωτερικού που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, θα πρέπει να υποβάλλουν το αίτημά τους στον Ανταποκριτή του ΟΓΑ του τόπου κατοικίας τους.
- Η αίτηση για σύνταξη γήρατος μπορεί να υποβάλλεται και πριν τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας, μόνο για τη διαβίβαση και συνταξιοδότηση από φορέα άλλης χώρας, αφού ορισμένες εκ των προαναφερθέντων χωρών χορηγούν συντάξεις γήρατος πριν το 65ο έτος.
- Τα πρόσωπα που δεν διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα θα πρέπει να υποβάλουν το αίτημά τους στον αρμόδιο φορέα του εξωτερικού, ο οποίος και θα το διαβιβάσει στον ΟΓΑ, εφόσον δηλώσουν ότι  απασχολήθηκαν με αγροτικές εργασίες ή οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα που υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ στην Ελλάδα.
2. Αρμόδια Υπηρεσία Εξέτασης της Αίτηση
Οι αιτήσεις θα πρέπει να στέλνονται, στο αρμόδιο Τμήμα του Κλάδου Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΓΑ (Τμήμα Ασφαλιστικών Σχέσεων με Χώρες Μέλη της Ε.Ε ή Τμήμα Ασφαλιστικών Σχέσεων με Χώρες εκτός Ε.Ε- Πατησίων 30,Τ.Κ 101 70, ΑΘΗΝΑ) και όχι στον Κλάδο Α΄ Συντάξεων ή στα Περιφερειακά Υποκαταστήματα του ΟΓΑ.
3. Δικαιολογητικά Συνταξιοδότησης
- Οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας θα πρέπει με την αίτησή τους,  να συνυποβάλλουν και οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο π.χ ασφαλιστικές κάρτες, βεβαιώσεις εργοδοτών, ,απόκομμα πληρωμής της σύνταξης, από το οποίο να προκύπτει ο ασφαλιστικός αριθμός τους, στον  φορέα του εξωτερικού. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιου από τα εν λόγω έγγραφα και εφόσον η συνταξιοδοτική υπόθεση εξετάζεται στα πλαίσια των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρώνεται από τους ενδιαφερόμενους και να συνυποβάλλεται με την αίτηση συνταξιοδότησης, και το κοινοτικό έντυπο Ε 207, το οποίο θα προμηθεύονται από τον αρμόδιο Ανταποκριτή του ΟΓΑ.
- Σε περίπτωση που οι αιτούντες έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης, εκτός από τον ΟΓΑ, σε Αυστριακό, Σουηδικό, Γαλλικό ,Ουγγρικό ή Ελβετικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης, θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρώνεται  και να συνυποβάλλεται με την αίτηση συνταξιοδότησης και τα λοιπά δικαιολογητικά που αναφέρουμε ανωτέρω (ασφαλιστικές κάρτες, ασφαλιστικά βιβλιάρια του φορέα του εξωτερικού κλπ) και το κοινοτικό έντυπο Ε207.
- Ειδικότερα, όσον αφορά τη Γερμανία, από την οποία πολλοί  Έλληνες μετανάστες πήραν πίσω τις ασφαλιστικές εισφορές τους, θα πρέπει απαραιτήτως, κατά την υποβολή της αίτησης, να δηλώνουν υπεύθυνα αν τους έχουν επιστραφεί ή όχι και εφόσον τους έχει επιστραφεί το σύνολο ή μέρος αυτών να δηλώνουν τα χρονικά διαστήματα για τα οποία τους επεστράφησαν οι εν λόγω εισφορές.
- Όσον αφορά χώρες, όπως ο Καναδάς, που χορηγεί σύνταξη και μόνο με περιόδους διαμονής, είναι απαραίτητο, μαζί με την Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης, οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των σελίδων των διαβατηρίων τους από τις οποίες προκύπτουν οι είσοδοι και έξοδοι προς και από τη χώρα αυτή.
- Αν οι αιτούντες, εκτός από την ασφάλισή τους σε φορέα των προαναφερόμενων χωρών του εξωτερικού, έχουν ασφαλισθεί στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και σε άλλον Ελληνικό φορέα όπως ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κλπ και επιθυμούν τη συνταξιοδότησή τους με τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης, θα πρέπει να το δηλώνουν ρητά στην αίτησή τους και να συνυποβάλλουν με την αίτηση συνταξιοδότησης,  βεβαίωση με το χρόνο ασφάλισής τους στον άλλο Ελληνικό φορέα.
- Αν είναι ήδη συνταξιούχοι της άλλης χώρας το αντίγραφο της αρχικής συνταξιοδοτικής απόφασης και όλα τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά δεν χρειάζεται να είναι μεταφρασμένα.
Β.  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Γενικά

- Οι Διμερείς Συμβάσεις Κοινωνικής Ασφάλειας,  κατά κανόνα δεν περιλαμβάνουν ρυθμίσεις για την ασφάλιση ασθένειας, περιορίζονται μόνο στις ρυθμίσεις για τις συντάξεις.
- Οι ρυθμίσεις των Κανονισμών της Ε.Ε. για την ασφάλιση ασθένειας,  είναι άλλες για τις περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι (ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι), μεταβαίνουν σε άλλη χώρα - μέλος της Ε.Ε. προσωρινά και άλλες για τις περιπτώσεις που διαμένουν μόνιμα.
- Συνυπολογισμός των περιόδων ασφάλισης που ο ενδιαφερόμενος πραγματοποίησε σε δύο ή και περισσότερες χώρες - μέλη της Ε.Ε., γίνεται όχι μόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, αλλά και για τη θεμελίωση δικαιώματος ασφάλισης ασθένειας.
1. Προσωρινή Διαμονή-Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α) 
- Από  1-6-2004, τα κοινοτικά έντυπα Ε 111 και Ε 128 αντικαταστάθηκαν από την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (Κάρτα).
- Κάρτα δικαιούνται οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ΟΓΑ και τα μέλη οικογενείας τους, καθώς και οι  ανασφάλιστοι υπερήλικες..
- Η Κάρτα χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση προσωρινής διαμονής και όχι σε περίπτωση κατοικίας (μόνιμης διαμονής) , σε άλλο κράτος-μέλος και καλύπτει τις παροχές ασθένειας σε είδος που καθίστανται και κρίνονται ιατρικά αναγκαίες κατά τη διάρκεια της προσωρινής διαμονής και όχι  τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα άτομο μεταβαίνει σε άλλο κράτος -μέλος με σκοπό να υποβληθεί σε προγραμματισμένη νοσηλεία. Σε μια τέτοια περίπτωση απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να λάβει, πριν την αναχώρηση του, έγκριση από τον ΟΓΑ και να του χορηγηθεί το κοινοτικό έντυπο  Ε112, από τον Κλάδο Υγείας του ΟΓΑ..
Δικαιολογητικά για την Έκδοση της Κάρτας
. Αίτηση του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου και των μελών της οικογένειάς τους.
. Συνυποβολή με την αίτηση, φωτοαντιγράφων των σελίδων του βιβλιαρίου υγείας του ΟΓΑ και αν πρόκειται για έμμεσα ασφαλισμένο φωτοαντίγραφα και του βιβλιαρίου υγείας του ασφαλισμένου από τον οποίο έλκει το δικαίωμα ασφάλισης
. Αν πρόκειται για φοιτητές που δεν έχουν υπερβεί το 26ο έτος της ηλικίας τους και είναι μέλη οικογένειας ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του ΟΓΑ , θα πρέπει με την αίτηση τους να συνυποβάλλεται, βεβαίωση εγγραφής τους στο Πανεπιστήμιο για το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο ζητούν την ΕΚΑΑ ή το έντυπο Ε109.
Η Κάρτα είναι ατομική. Επομένως, πρέπει να υποβάλλονται τόσες αιτήσεις, όσα και τα μέλη της οικογένειας που θα συνοδεύσουν τον ασφαλισμένο σε άλλο κράτος-μέλος, ακόμα και στην περίπτωση αβάπτιστου τέκνου.
2. Μόνιμη Διαμονή-Κοινοτικό Έντυπο Ε 121
Στους συνταξιούχους του ΟΓΑ λόγω γήρατος και αναπηρίας που μεταβαίνουν για μόνιμη εγκατάσταση (μόνιμη διαμονή) σε άλλο κράτος-μέλος, χορηγείται, εφόσον δεν συνταξιοδοτούνται και δεν δικαιούνται παροχές ασθένειας από φορέα του κράτους αυτού, το κοινοτικό έντυπο Ε121, προκειμένου να δικαιούνται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στο νέο τόπο κατοικίας τους.
Το Ε121 δε χορηγείται στα πρόσωπα που λαμβάνουν από τον ΟΓΑ σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα.
Δικαιολογητικά για τηνΈκδοση του Ε121
. Αίτηση του συνταξιούχου
. Κατάθεση στον ΟΓΑ του βιβλιαρίου υγείας και του συνταγολογίου που έχει στην κατοχή του.
3. Περίθαλψη σε χώρα της Ε.Ε. με έξοδα του Ιδίου του Ασφαλισμένου
- Στις περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος για ασθένεια στον ΟΓΑ έτυχε παροχών περίθαλψης σε άλλη χώρα και κάλυψε ο ίδιος τη δαπάνη, γιατί δεν είχε προηγουμένως εφοδιαστεί με την ΕΚΑΑ, για να του αποδοθεί η δαπάνη αυτή από τον ΟΓΑ πρέπει να υποβάλει στο Τμήμα Ασθένειας Ε.Ε. σχετική αίτηση με συνημμένα:
- Φωτοαντίγραφα των σελίδων του βιβλιαρίου Υγείας του ΟΓΑ
- Ιατρική γνωμάτευση και
- Πρωτότυπα τιμολόγια και αντίστοιχες (πρωτότυπες) εξοφλητικές αποδείξεις.
4. Αρμόδιο Όργανο για την Έκδοση της Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας και του Κοινοτικού Εντύπου Ε121
Αρμόδιο Όργανο για την έκδοση της Κάρτας , του κοινοτικού εντύπου  Ε121 καθώς και του εντύπου Ε104  είναι μόνο το Τμήμα Παροχών Ασθένειας του Κλάδου Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων της  Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΓΑ (Πατησίων 30, Τ.Κ 101 70-ΑΘΗΝΑ), στο οποίο και θα πρέπει να   υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις των ενδιαφερομένων, ταχυδρομικά ή μέσω FAX (210- 3818423),συνοδευόμενες από τα ανάλογα δικαιολογητικά.

Translate

KALARRYTES

Loading...

Search

Φόρτωση...

Προβολές blog