Αναγνώστες

Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2011
Βιολογική καλλιέργεια αραβοσίτου
Η παραγωγή καλαµποκιού µε βιολογικές µεθόδους δεν είναι
δύσκολη σε ένα σύστηµα αµειψισποράς µε διαφορετικές
καλλιέργειες, που η µία συµπληρώνει την άλλη.Από την
άποψη της κατανάλωσης ανόργανων θρεπτικών στοιχείων του
εδάφους, το καλαµπόκι είναι µέτριος έως ισχυρός
καταναλωτής για τα περισσότερα απ’ αυτά. Ειδικά για το
άζωτο, οι απαιτήσεις του είναι µεγάλες
Λίπανση Αραβοσίτου

Οργανικά λιπάσµατα : Αυτά ασκούν ισχυρότερες επιδράσεις στην
απόδοση του καλαµποκιού, αν εφαρµόζονται πριν από τη σπορά,
οπότε µπορούν να αποσυντεθούν σε σηµαντικό βαθµό. Η έρευνα έχει
δείξει ότι ένα στερεό ακατέργαστο λίπασµα θα χάσει περίπου 21% του
αζώτου του στην ατµόσφαιρα, αν παραµείνει στην επιφάνεια του
εδάφους για τέσσερις ηµέρες, ενώ αν ενσωµατωθεί στο έδαφος η
απώλεια είναι µόνο 5%.
Συµπληρωµατικά λιπάσµατα : Οι βιολογικοί αγρότες συχνά εισάγουν
διάφορες εδαφολογικές πρόσθετες ουσίες, ως συπληρωµατικές για
τη βελτίωση της εδαφικής γονιµότητας. Τέτοιες προσθήκες
αποτελούν τα διάφορα φθηνά µεταλλεύµατα (σκόνες) βράχου, τα
οποία περιέχουν άλατα ασβεστίου, µαγνησίου, φωσφόρου και
καλίου, καθώς και ορισµένα άλλα ακριβά προϊόντα που περιέχουν
χουµικά οξέα, βιολογικά ενεργό χώµα
Έλεγχος ζιζανίων : Ο έλεγχος των ζιζανίων επιτυγχάνεται κατά ένα
ποσοστό µέσω της αµειψισποράς, καθώς ορισµένα πολυετή ζιζάνια
καταστρέφονται µε την καλλιέργεια ετήσιων σιτηρών, ενώ τα
περισσότερα ετήσια ζιζάνια δεν προλαβαίνουν να δώσουν απογόνους,
επειδή καταστρέφονται µε τις συνεχόµενες κοπές της µηδικής
Έλεγχος παρασίτων : Τα παράσιτα εντόµων αποτελούν σηµαντικό
πρόβληµα στην παραγωγή καλαµποκιού. Από το µεγάλο αριθµό
εντόµων που το προσβάλλουν, τα σπουδαιότερα ζηµιογόνα είναι
ορισµένες κάµπιες λεπιδοπτέρων, όπως η Ostrinia (Pyrauta)
nubilalis, η Sesamia cretica, το Heliothis armigera και µερικά
κοφτοσκούληκα εδάφους
Βιολογικές Καλλιέργειες Νοµού
Θεσσαλονίκης
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ:ΔΟΥΜΠΡΗ ΙΩΑΝΝΑ , ΧΑΪΜ ΚΡΙΣΤΙΑΝ
Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Παλάτος
Καθηγητής Εφαρµογών

Translate

KALARRYTES

Loading...

Search

Φόρτωση...

Προβολές blog